Algemene voorwaarden...

DEEL 1 – UITZENDEN

Ten behoeve van alle werkzaamheden verricht door Edis BV met betrekking tot Uitzenden worden de volgende voorwaarden gehanteerd.

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Uitzendkracht: ieder persoon in dienst van Edis, die ter beschikking voor werk wordt gesteld bij een opdrachtgever en onder leiding en toezicht staat van deze opdrachtgever;
2. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Edis voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van Edis;
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Edis voorziet van een uitzendkracht of die zich bedient van de dienstverlening m.b.t. detachering of werving en selectie van Edis of die zich door tussenkomst van Edis voorziet van een uitzendkracht;
4. Uitzendbevestiging: de overeenkomst tussen Edis en haar opdrachtgever op basis waarvan de uitzendkracht ten behoeve van haar opdrachtgever werkzaamheden verricht of gaat  verrichten.

Artikel 2 – gesprek en uitzendbevestiging

1. Indien door tussenkomst van Edis één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en/of uitzendkracht en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Edis gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Edis gehanteerde tarieven en betalingstermijnen;
2. Indien er een gesprek plaatsvindt met een kandidaat die door Edis is voorgedragen, ongeacht of de (potentiële) opdrachtgever ook via andere kanalen met de kandidaat in contact is gekomen c.q. in contact had kunnen komen, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Edis gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Edis gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

Artikel 3 – privacy – AVG

1. Edis heeft de privacy van haar kandidaten en medewerkers hoog in het vaandel staan. De persoonlijke gegevens rondom privacy en AVG welke wij beschermen voor onze kandidaten hebben ook betrekking op onze opdrachtgevers. Wanneer kandidaat voorgesteld wordt aan opdrachtgever, en opdrachtgever of kandidaat besluit de procedure niet voort te zetten, zal opdrachtgever het CV dat via Edis verkregen is (en eventuele andere persoonlijke gegevens omtrent onze kandidaat) vernietigen.

Artikel 4 – betalingscondities

1. Edis factureert iedere week aan haar opdrachtgever de door uitzendkracht gewerkte uren en eventueel andere overeengekomen kosten;
2. De facturering geschiedt op basis van door uitzendkracht ingevulde urenverantwoordingsformulieren (hierna te noemen urenoverzichten). Met ondertekening van de urenverantwoordingsformulieren erkent de opdrachtgever dat de uren gecontroleerd en akkoord bevonden zijn;
3. Indien de opdrachtgever weigert de urenoverzichten van de uitzendkracht voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenoverzichten aan Edis verstrekt, heeft Edis het recht het aantal door de uitzendkracht gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de uitzendkracht;
4. Uitsluitend in overleg met Edis kan worden besloten dat opdrachtgever een ‘eigen’ urenoverzicht hiervoor gebruikt. E.e.a. dient van te voren goedgekeurd te worden door Edis;
5. Uitsluitend betalingen aan Edis werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking;
6. Verhoging van de kosten als gevolg van wetswijzigingen en of wijzigingen ten aanzien van de sociale premies, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden in een nieuw tarief verdisconteerd, zonder dat voorafgaande toestemming is vereist;
7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum;
8. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Edis is ingeroepen respectievelijk de vordering door Edis ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn;
9. Bezwaren met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden op straffe van verval van recht;
10.Indien opdrachtgever niet c.q. niet tijdig betaalt, heeft Edis het recht om na voorafgaande ingebrekestelling de uitzendkracht direct na afloop van de in de ingebrekestelling genoemde termijn bij opdrachtgever terug te trekken, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen of enige schadevergoeding door Edis verschuldigd wordt.

Artikel 5 – duur en einde van de opdracht

1. De opdracht wordt aangenomen voor de duur zoals vermeld in de uitzendbevestiging; doch de duur zal nooit meer bedragen dan 78 weken. Na afloop van de termijn van 78 weken eindigt de opdracht van rechtswege;
2. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht gelden voor opdrachtgever de volgende wettelijke uitgangspunten: 
    - bij een duur van 0 tot 12 weken, een aanzegtermijn van 0 kalenderdagen;
    - bij een duur van 12 tot 26 weken, een aanzegtermijn van 5 kalenderdagen;
    - bij een duur van 26 tot 52 weken, een aanzegtermijn van 10 kalenderdagen;
    - bij een duur van 52 tot 78 weken, een aanzegtermijn van 14 kalenderdagen.
De opzegging verricht u telefonisch aan Edis (076-8866048) of per mail naar info@edis.nl.
3. In het geval van opzegging naar Edis toe, is de opdrachtgever tevens verantwoordelijk voor de gelijktijdige aankondiging van het einde van de opdracht naar de werknemer.

Artikel 6 – tewerkstelling in het buitenland

1. Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde uitzendkracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edis buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de uitzendkracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Edis haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

Artikel 7 – verbod tot indienstneming van personeel

1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, twaalf maanden na aanbieding van kandidaten en/of uitzendkrachten, niet toegestaan met deze kandidaten en/of uitzendkrachten van Edis rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande toestemming van Edis;
2. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot twaalf maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met uitzendkachten van Edis rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van Edis;
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is ook van toepassing indien de (potentiële) opdrachtgever ook via andere kanalen met de betreffende kandidaat en/of uitzendkracht in contact is gekomen c.q. had kunnen komen;
4. In geval van overtreding van lid 1 en/of 2 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Edis een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto  maandsalarissen van de betreffende uitzendkracht. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet;
5. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Edis bij overtreding van onderhavig artikel.

Artikel 8 – arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de uitzendkracht in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de uitzendkracht te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen;
2. Daarnaast is de opdrachtgever jegens Edis verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden;
3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende uitzendkracht, Edis of nabestaanden van de uitzendkracht dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Edis gehouden tot vergoeding van de schade aan de uitzendkracht of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die uitzendkracht;
4. De opdrachtgever zal Edis te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van uitzendkrachten of de inspectie SZW uit hoofde van artikel 7:658 BW of anderszins en hij verleent Edis de bevoegdheid haar aanspraken terzake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).

Artikel 9 – evaluatie

1. De opdrachtgever zal haar medewerking verlenen aan het inplannen en het voeren van evaluatiegesprekken met betrekking tot het functioneren van de uitzendkracht. Na ongeveer 1 maand, of zoveel eerder indien gewenst, zal een Commercieel Consultant van Edis een evaluatiemoment inplannen met zowel haar uitzendkracht als de direct leidinggevende van de uitzendkracht. Tevens zal er ongeveer na drie maanden (en voor zover van toepassing iedere drie maanden daarna) een evaluatiegesprek zijn. Aan het einde van de dienstbetrekking volgt een eindevaluatie met zowel haar uitzendkracht als de direct leidinggevende van de uitzendkracht.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

1. De werkzaamheden van de uitzendkracht vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht, in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht aansprakelijk voor de schade aan eigen zaken van die uitzendkracht die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever;
2. Edis is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verliezen veroorzaakt door de uitzendkracht van Edis aan haar opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Edis voor aanspraken van derden voortvloeiend uit werkaamheden die door de uitzendkracht zijn verricht;
3. Evenmin is Edis aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Edis ter beschikking gestelde uitzendkrachten hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze uitzendkrachten zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden;
4. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Edis vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van uitzendkrachten tot vergoeding van geleden schade;
5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de uitzendkracht. Edis draagt kandidaten aan. De uiteindelijke keuze wordt gedaan door de opdrachtgever. Voor deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. Edis is niet aansprakelijk indien achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt;
6. Edis is in geen geval aansprakelijk jegens opdrachtgever. Indien Edis toch aansprakelijk blijkt te zijn dan beperkt dit zich maximaal tot het bedrag welke door de verzekeraar van Edis uitgekeerd wordt. 

Artikel 11 – slotbepalingen

1. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de uitzendkracht.1. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de uitzendkracht;
2. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de uitzendkracht;
3. Op alle verbintenissen met Edis is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Edis en haar opdrachtgever zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda;
4. Iedere bepaling die afwijkt van deze Algemene Voorwaarden Edis BV wordt expliciet in de opdrachtbevestiging opgenomen.5. Deze bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing verklaard op iedere gesloten en toekomstige overeenkomst tussen Edis en haar opdrachtgevers.

DEEL 2 – DETACHERING

Ten behoeve van alle werkzaamheden verricht door Edis BV met betrekking tot Detachering worden de volgende voorwaarden gehanteerd.

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. (Project) medewerker: ieder persoon in dienst van Edis, die werkzaamheden ten behoeve van een opdrachtgever verricht of gaat verrichten;
2. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Edis voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van Edis;
3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Edis voorziet van een(project) medewerker of die zich bedient van de dienstverlening m.b.t uitzenden of werving en selectie van Edis of die zich door tussenkomst van Edis voorziet van een (doorleen) (project) medewerker;
4. Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen Edis en haar opdrachtgever op basis waarvan de werknemer ten behoeve van haar opdrachtgever werkzaamheden verricht of gaat verrichten.

Artikel 2 – gesprek en opdrachtbevestiging

1. Indien door tussenkomst van Edis één of meerdere gesprekken tussen een   voorgestelde kandidaat en/of (project) medewerker en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Edis gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Edis gehanteerde tarieven en betalingstermijnen;
2. Indien er een gesprek plaatsvindt met een kandidaat die door Edis is voorgedragen, ongeacht of de (potentiële) opdrachtgever ook via andere kanalen met de kandidaat in contact is gekomen c.q. in contact had kunnen komen, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Edis gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Edis gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

Artikel 3 – privacy – AVG

1. Edis heeft de privacy van haar kandidaten en medewerkers hoog in het vaandel staan. De persoonlijk gegevens rondom privacy en AVG welke wij beschermen voor onze kandidaten hebben ook betrekking tot onze opdrachtgevers. Wanneer kandidaat voorgesteld wordt aan opdrachtgever, en opdrachtgever of kandidaat besluit de procedure niet voort te zetten, zal opdrachtgever het CV dat via Edis verkregen is (en eventuele andere persoonlijke gegevens omtrent onze kandidaat) vernietigen.

Artikel 4 – betalingscondities

1. Edis factureert iedere week aan haar opdrachtgever de door werknemer gewerkte uren en eventueel andere overeengekomen kosten;
2. De facturering geschiedt op basis van door (project) medewerker ingevulde urenverantwoordingsformulieren (hierna te noemen urenoverzichten). Met ondertekening van de urenverantwoordingsformulieren erkent de opdrachtgever dat de uren gecontroleerd en akkoord bevonden zijn;
3. Indien de opdrachtgever weigert de urenoverzichten van de (project) medewerker voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenoverzichten aan Edis verstrekt, heeft Edis het recht het aantal door de (project) medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de (project) medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de (project) medewerker;
4. Uitsluitend in overleg met Edis kan worden besloten dat opdrachtgever een ‘eigen’ urenoverzicht hiervoor gebruikt. E.e.a. dient van te voren goedgekeurd te worden door Edis;
5. Uitsluitend betalingen aan Edis werken bevrijdend. Betalingen aan (project) medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan (project) medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking;
6. Verhoging van de kosten als gevolg van wetswijzigingen en of wijzigingen ten aanzien van de sociale premies, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden in een nieuw tarief verdisconteerd, zonder dat voorafgaande toestemming is vereist;
7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen;
8. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Edis is ingeroepen respectievelijk de vordering door Edis ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn;
9. Bezwaren met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden op straffe van verval van recht;
10.Indien opdrachtgever niet c.q. niet tijdig betaalt, heeft Edis het recht om na voorafgaande ingebrekestelling de uitzendkracht direct na afloop van de in de ingebrekestelling genoemde termijn bij opdrachtgever terug te trekken, zonder da teen opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen of enige schadevergoeding door Edis verschuldigd wordt.

Artikel 5 – duur en einde van de opdracht

1. De opdracht wordt aangenomen voor de duur zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
2. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht gelden voor opdrachtgever de (wettelijke) uitgangspunten zoals beschreven in de opdrachtbevetiging. De opzegging verricht u telefonisch aan Edis (076-8866048) of per mail naar info@edis.nl;
3. In het geval van opzegging naar Edis toe, is de opdrachtgever tevens verantwoordelijk voor de gelijktijdige aankondiging van het einde van de opdracht naar de (project) medewerker.

Artikel 6 – tewerkstelling in het buitenland

1. Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde (project) medewerker zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edis buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de (project) medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Edis haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

Artikel 7 – verbod tot indienstneming van personeel

1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten en/of (project) medewerker, niet toegestaan met deze kandidaten en/of (project) medewerker van Edis rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Edis;
2. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot twaalf maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met (project) medewerkers van Edis rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van Edis;
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is ook van toepassing indien de (potentiële) opdrachtgever ook via andere kanalen met de betreffende kandidaat en/of (project) medewerker in contact is gekomen c.q. had kunnen komen;
4. In geval van overtreding van lid 1 en/of 2 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Edis een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende (project) medewerker. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet;
5. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Edis bij overtreding van onderhavig artikel.

Artikel 8 – arbeidsomstandigheden

1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de (project) medewerker in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de (project) medewerkers te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen;
2. Daarnaast is de opdrachtgever jegens Edis verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die (project) medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden;
3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende (project) medewerker, Edis of nabestaanden van de (project) medewerker dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Edis gehouden tot vergoeding van de schade aan de (project) medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijkemate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die (project) medewerker;
4. De opdrachtgever zal Edis te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van (project) medewerkers of de inspectie SZW uit hoofde van artikel 7:658 BW of anderszins en hij verleent Edis de bevoegdheid haar aanspraken terzake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n);
5. Indien medewerker tijdens de tewerkstelling ziek wordt en en is sprake van (gedeeltelijke) reintegratie, zal opdrachtgever hieraan meewerken en aan haar inspanningsverplichting voldoen.

Artikel 9 – evaluatie

1. De opdrachtgever zal haar medewerking verlenen aan het inplannen en het voeren van evaluatiegesprekken met betrekking tot het functioneren van de (project) medewerker. Na ongeveer 1 maand, of zoveel eerder indien gewenst, zal een Commecercieel Consultant van Edis een evaluatiemoment inplannen met zowel haar (project) medewerker als de direct leidinggevende van de (project) medewerker. Tevens zal er ongeveer na drie maanden (en voor zover van toepassing iedere drie maanden daarna) een evaluatiegesprek zijn. Aan het einde van de dienstbetrekking volgt een eindevaluatie met zowel haar medewerker als de direct leidinggevende van de (project) medewerker.

Artikel 10 – aansprakelijkheid

1. De werkzaamheden van de (project) medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht, in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten. De opdrachtgever is jegens de (project) medewerker aansprakelijk voor de schade aan eigen zaken van die (project) medewerker die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever;
2. Edis is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verliezen veroorzaakt door de (project) medewerker van Edis aan haar opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Edis voor aanspraken van derden voortvloeiend uit werkzaamheden die door de (project) medewerker zijn verricht;
3. Evenmin is Edis aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Edis ter beschikking gestelde (project) medewerkers hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze (project) medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden;
4. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Edis vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van (project) medewerkers tot vergoeding van geleden schade;
5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van (project) medewerker. Edis draagt kandidaten aan. De uiteindelijke keuze wordt gedaan door de opdrachtgever. Voor deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. Edis is niet aansprakelijk indien achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt;
6. Edis is in geen geval aansprakelijk jegens opdrachtgever. Indien Edis toch aansprakelijk blijkt te zijn dan beperkt dit zich maximaal tot het bedrag welke door de verzekeraar van Edis uitgekeerd wordt. 

Artikel 11 – slotbepalingen

1. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de (project) medewerker;
2. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de (project) medewerker;
3. Op alle verbintenissen met Edis is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Edis en haar opdrachtgever zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda;
4. Iedere bepaling die afwijkt van deze Algemene Voorwaarden Edis BV wordt expliciet in de opdrachtbevestiging opgenomen;
5. Deze bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing verklaard op iedere gesloten overeenkomst tussen Edis en haar opdrachtgevers.

DEEL 3 – WERVING EN SELECTIE

Ten behoeve van alle werkzaamheden verricht door Edis BV met betrekking tot Werving en Selectie worden de volgende voorwaarden gehanteerd.

Artikel 1 – definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Werving en selectie: het traject waarbij Edis haar opdrachtgever ondersteunt bij het zoeken naar de juiste werknemers, met als doel een rechtstreekse arbeidsrelatie tussen de werknemer en de opdrachtgever te creëren;
2. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Edis voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van Edis;
3. Opdracht: de overeenkomst waarbij Edis zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden die behoren tot het overeengekomen Werving en Selectie traject;
4. Werknemer: iedere natuurlijke persoon die de Werving en Selectie procedure heeft doorlopen en in overleg met de opdrachtgever werkzaamheden ten behoeve van die opdrachtgever gaat verrichten;
5. Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen Edis en haar opdrachtgever betreffende we Werving en Selectie fee welke voorvloeit uit de opdracht.

Artikel 2 – opdrachtbevestiging en duur van de opdracht

1. Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot werving en selectie neemt Edis eeninspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap;
2. Iedere opdracht die Edis van haar opdrachtgever aanneemt, wordt schriftelijk bevestigd. In deze opdrachtbevestiging wordt de aard van de dienstverlening vastgelegd. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen partijen;
3. De opdrachtbevestiging is slechts geldig indien deze door alle betrokken partijen voor akkoord is ondertekend;
4. De inspanningsverplichting van Edis komt te vervallen wanneer de opdrachtbevestiging door beide partijen ondertekend is. Vanaf dat moment wordt de verantwoordelijkheid voor de kandidaat overgedragen aan de opdrachtgever;
5. De opdrachtgever kan op ieder moment aangeven de opdracht te willen intrekken en stop te zetten. Restitutie van reeds betaalde facturen is niet mogelijk;
6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat;
7. Edis is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Edis in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Edis in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

Artikel 3 – privacy – AVG

1. Edis heeft de privacy van haar kandidaten en medewerkers hoog in het vaandel staan. De persoonlijke gegevens rondom privacy en AVG welke wij beschermen voor onze kandidaten hebben ook betrekking tot onze opdrachtgevers. Wanneer kandidaat voorgesteld wordt aan opdrachtgever, en opdrachtgever of kandidaat besluit de procedure niet voort te zetten, zal opdrachtgever het CV dat via Edis verkregen is (en eventuele andere persoonlijke gegevens omtrent onze kandidaat) vernietigen.

Artikel 4 – betalingscondities

1. Edis brengt het honorarium zoals vooraf besproken en vastgelegd in de opdrachtbevestiging in rekening op het moment dat er een overeenstemming is bereikt tussen de opdrachtgever en de kandidaat;
2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum;
3. Uitsluitend betalingen aan Edis werken bevrijdend. Betalingen aan kandidaten of het verstrekken van voorschotten aan kandidaten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelgingof schuldvergelijking;
4. Bezwaren met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden. Hierdoor wordt de betalingstermijn echter niet opgeschort;
5. Indien facturen niet binnen de betalingstermijn worden voldaan, ontvangt opdrachtgever een eerste herinnering. Indien opdrachtgever alsnog nalaat binnen 10 dagen te betalen, volgt een aanmaning. Als aan deze aanmaning binnen 10 dagen wederom geen betaling tot gevolg heeft, wordt door Edis een incassobureau ingeschakeld om alle openstaande facturen te vorderen. De hiervoor gemaakte kosten alsmede de kosten voor rentederving en administratie worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever en zijn per direct opeisbaar;
6. Bij stelselmatige nalatigheid in betaling heeft Edis het recht om na voorafgaande ingebrekestelling de kandidaat direct na afloop van de in de ingebreke genoemde  termijn bij opdrachtgever terug te trekken, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen of enige schadevergoeding door Edis verschuldigd wordt;
7. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Edis is ingeroepen respectievelijk de vordering door Edis ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 5 – verbod van indienstneming werknemers

1. De opdrachtgever zal de op de offerte aangegeven vergoeding aan Edis verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door Edis geworven en/of geselecteerde kandidaat. Voorgaand is ook van kracht bij tewerkstelling op freelance basis;
2. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaat niet toegestaan met een kandidaat van Edis rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behouden vooraf schriftelijke toestemming van Edis;
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is ook van toepassing indien de (potentiële) opdrachtgever ook via andere kanalen met betreffende kandidaat in contact is gekomen c.q. had kunnen komen;
4. In geval van overtreding van lid 1 en 2 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Edis een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet;
5. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Edis bij overtreding van onderhavig artikel.

Artikel 6 – aansprakelijkheid

1. De werkzaamheden van de (project) medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht, in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten. De opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens de (project) medewerker aansprakelijk zijn voor de schade aan eigen zaken van die (project) medewerker die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever;
2. Edis is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verliezen veroorzaakt door de kandidaat van Edis aan haar opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Edis voor aanspraken van derder voortvloeiend uit werkzaamheden die door de kandidaat zijn verricht;
3. Evenmin in Edis aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Edis ter beschikking kandidaat hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze kandidaat zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden;
4. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Edis vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van kandidaten tot vergoeding van geleden schade;
5. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de kandidaat. Edis draagt de kandidaten aan. De uiteindelijke keuze wordt gedaan door de opdrachtgever. Voor deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. Edis is niet aansprakelijk indien achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt;
6. Edis is in geen geval aansprakelijk jegens opdrachtgever. Indien Edis toch aansprakelijk blijkt te zijn dan beperkt dit zich maximaal tot het bedrag welke door de verzekeraar van Edis uitgekeerd wordt.  

Artikel 7 – slotbepalingen

1. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de werknemer;
2. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaat;
3. Op alle verbintenissen met Edis is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Edis en haar opdrachtgever zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Breda;
4. Iedere bepaling die afwijkt van deze Algemene Voorwaarden Edis BV wordt expliciet in de opdrachtbevestiging opgenomen;
5. Deze bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing verklaard op iedere gesloten overeenkomst tussen Edis en haar opdrachtgevers.