Algemene voorwaarden

Versie 02-2021

De algemene voorwaarden zijn opgedeeld in een algemeen deel dat voor alle diensten van Edis BV – De Recruiters geldt, en een gespecificeerde onderdelen die daarbovenop gelden bij respectievelijk uitzenden, detachering of werving en selectie.

Algemeen Deel

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:

  1. Edis: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Edis BV, tevens handelend onder de naam De Recruiters, gevestigd en kantoorhoudende te Breda;
  2. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Edis wordt voorgesteld aan een opdrachtgever van Edis;
  3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van Edis voorziet van een kandidaat, uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige en/of die zich bedient van de dienstverlening van Edis en/of die zich door tussenkomst van Edis voorziet van een kandidaat, uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige;
  4. Opdrachtbevestiging: de overeenkomst tussen Edis en haar opdrachtgever op basis waarvan de kandidaat, uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige ten behoeve van haar opdrachtgever werkzaamheden verricht of gaat verrichten;
  5. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon in dienst van Edis, die bij wijze van uitzenden ter beschikking voor werk wordt gesteld bij een opdrachtgever en onder leiding en toezicht staat van deze opdrachtgever;
  6. Detacheren: detacheren is het inhuren van personeel via Edis. Doorgaans gebeurt dit voor langere tijd;
  7. (Project)medewerker: iedere natuurlijke persoon in dienst van Edis, die bij wijze van detachering werkzaamheden ten behoeve van een opdrachtgever verricht of gaat verrichten;
  8. Werving en selectie: het traject waarbij Edis ten behoeve van haar opdrachtgever bemiddelt c.q. haar ondersteunt bij het zoeken naar de juiste werknemers of zelfstandige, met als doel een rechtstreekse arbeidsrelatie tussen de werknemer of zelfstandige en de opdrachtgever te creëren;
  9. Werknemer: iedere natuurlijke persoon die de Werving en Selectie procedure heeft doorlopen en in overleg met de opdrachtgever werkzaamheden in dienst van die opdrachtgever gaat verrichten;
  10. Zelfstandige: iedere zelfstandig ondernemer zonder personeel die de Werving en selectie procedure heeft doorlopen en in overleg met de opdrachtgever en op basis van een overeenkomst van opdracht gelijkluidend aan een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht werkzaamheden ten behoeve van die opdrachtgever gaat verrichten.

2. Opdracht

 1. Edis heeft steeds een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever en nooit een resultaatsverplichting;
 2. De exacte opdracht blijkt steeds uit de opdrachtbevestiging zoals deze tussen Edis en de opdrachtgever wordt gesloten;
 3. Edis is nooit een opdrachtnemer bij de uitoefening van de werkzaamheden door kandidaat, uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever, behoudens wanneer de werknemer in dienst is en blijft van Edis;
 4. Een zelfstandige zal zijn diensten verrichten in de zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de wijze waarop de werkzaamheden in de praktijk ten behoeve van opdrachtgever worden verricht, hiermee overeenstemmen;
 5. Edis selecteert kandidaten aan de hand van door de opdrachtgever verstrekte informatie over de opdracht. De opdrachtgever dient Edis dan ook tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijs van belang kan zijn;
 6. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, geslacht, ras, nationaliteit, geaardheid, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgeverkunnen worden gesteld.

3. (Tussentijdse) beëindiging

 1. De opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd tenzij vooraf schriftelijk is overeengekomen of in onderling overleg;
 2. In afwijking op lid 1 van dit artikel heeft iedere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, door opzegging dan wel ontbinding, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat de beëindigende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd, in geval:
  2.1. de wederpartij ernstig toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is, dit tekortschieten niet binnen 14 (veertien) dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
  2.2. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins in een blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert;
  2.3. de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest;
  2.4. de wederpartij haar activiteiten staakt of overdraagt, met uitzondering van een overdracht binnen concernverband, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  2.5. er sprake is van onvoorziene omstandigheden (daaronder begrepen wijziging van wet- en regelgeving) die niet voor rekening van de beëindigende partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de beëindigende partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst niet verlangd kan worden.

4. Tarief

 1. Het honorarium voor de diensten van Edis wordt vastgesteld in de opdrachtbevestiging. De in de opdrachtbevestiging genoemde tarieven zijn exclusief BTW;
 2. Edis is te allen tijde gerechtigd haar tarieven tussentijds te verhogen;
 3. Edis kan op verzoek van opdrachtgever meerwerk (laten) verrichten. De met het meerwerk gepaard gaande extra kosten komen voor rekening van opdrachtgever en kunnen eventueel tot een verhoging van het honorarium leiden.

5. Privacy en geheimhouding

 1. Edis heeft de privacy van haar opdrachtgevers, kandidaten, uitzendkrachten, (project)medewerkers, werknemers, zelfstandigen en de eigen (kantoor)medewerkers hoog in het vaandel staan. De maatregelen welke Edis treft om de privacy van al deze personen te borgen, gelden ook voor onze opdrachtgevers. Het gaat dan ten minste om:
  5.1.1. Een goede beveiliging van alle (persoons)gegevens en overige informatie van vertrouwelijke aard;
  5.1.2. Het in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving behandelen van alle (persoons)gegevens en overige informatie van vertrouwelijke aard, zoals niet meer gegevens verstrekken dan strikt noodzakelijk is, steeds zorgdragen voor juiste doelstelling en grondslag bij verwerking en het laten sluiten van een geheimhoudingsbeding door alle medewerkers die met persoonsgegevens in aanraking komen;
  5.1.3. Het tijdig informeren rondom relevante datalekken en het inroepen van privacyrechten door de betrokkene(n).
 2. Opdrachtgever zal van Edis geen (persoons)gegevens verlangen die Edis niet gerechtigd is te verstrekken;
 3. Voor zover er sprake is van door opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens, verklaart opdrachtgever bevoegd te zijn tot het verstrekken van die (persoons)gegevens;
 4. Wanneer een kandidaat wordt voorgesteld aan opdrachtgever en opdrachtgever en/of kandidaat besluit de procedure niet voort te zetten, zal opdrachtgever het CV dat via Edis verkregen is (en eventuele andere persoonlijke gegevens omtrent onze kandidaat) direct vernietigen;
 5. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige;
 6. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens van en/of over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen;
 7. Opdrachtgever zal de kandidaat, uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige informeren over de persoonsgegevens die hij van hem verwerkt alsmede de wijze waarop en de doeleinden waarvoor deze verwerking plaatsvindt. Daarnaast zal opdrachtgever waar nodig om toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens;
 8. Opdrachtgever vrijwaart Edis tegen iedere aanspraak van de kandidaat, uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer, zelfstandige of derde(n) jegens Edis in verband met haar schending van het bepaalde in dit artikel en zal alle hiermee samenhangende kosten van Edis vergoeden;
 9. Bij overtreding van een verbod in dit artikel verbeurt opdrachtgever aan Edis een direct opeisbare boete van € 25.000 per gebeurtenis en € 2.500 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Edis om daarnaast haar daadwerkelijke schade in rekening te brengen;
 10. Edis is bevoegd om met betrekking tot werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden verricht, overeenkomsten aan te gaan met derden. Indien deze derden persoonsgegevens zullen (kunnen) verwerken, zullen met hen de juiste AVG-documenten worden gesloten.
 11. Het privacy statement van Edis, waarvan de meest recente versie steeds te raadplegen is via edis.nl, zal onverkort van toepassing zijn op alle diensten door en namens Edis.

6. Verbod tot indienstneming van personeel

 1. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, tot en met twaalf maanden na aanbieding van kandidaten van/ Edis, niet toegestaan met deze kandidaten rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een (arbeids)verhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Edis;
 2. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot en met twaalf maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met uitzendkrachten, (project)medewerkers, werknemers en/of zelfstandigen van/via Edis rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een (arbeids)verhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Edis;
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is ook van toepassing indien de (potentiële) opdrachtgever ook via andere kanalen met de betreffende kandidaat, uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer en/of zelfstandige in contact is gekomen c.q. had kunnen komen;
 4. In geval van overtreding van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan Edis een boete verschuldigd gelijk aan een bedrag van zes bruto maandsalarissen c.q. de vergoeding die gemiddeld over zes maanden verschuldigd zou zijn bij de (potentiële) opdracht. Deze boete is direct opeisbaar, maar laat daarnaast Edis de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet;
 5. In geval de opdrachtgever in een bouwcombinatie is betrokken, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk jegens Edis bij overtreding van onderhavig artikel.

7. Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de uitzendkracht, (project)medewerker of werknemer in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de uitzendkracht te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen;
 2. Daarnaast is de opdrachtgever jegens Edis verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden;
 3. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste twee leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende persoon, Edis of nabestaanden dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige;
 4. De opdrachtgever zal Edis te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige of de inspectie SZW uit hoofde van artikel 7:658 BW of anderszins en hij verleent Edis de bevoegdheid haar aanspraken terzake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).

8. Tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde uitzendkracht, (project)medewerker, of werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edis buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de uitzendkracht, (project)medewerker of werknemer onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Edis haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

9. Evaluatie

 1. De opdrachtgever zal haar medewerking verlenen aan het inplannen en het voeren van evaluatiegesprekken met betrekking tot het functioneren van de uitzendkracht, (project)medewerker of werknemer. Na ongeveer 1 maand, of zoveel eerder indien gewenst, zal een Commercieel Consultant van Edis een evaluatiemoment inplannen met zowel haar uitzendkracht, (project)medewerker of werknemer als de direct leidinggevende binnen het bedrijf van opdrachtgever. Tevens zal er ongeveer na drie maanden (en voor zover van toepassing iedere drie maanden daarna) een evaluatiegesprek zijn. Aan het einde van de opdracht volgt een eindevaluatie.

10. Aansprakelijkheid

 1. 10.1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een (arbeids)overeenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van deze persoon. Edis is nooit aansprakelijk voor de onjuistheid van informatie, documentatie als verstrekt door de kandidaat, uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige. De opdrachtgever heeft derhalve een actieve onderzoeksplicht;
 2. De werkzaamheden van de uitzendkracht, (project)medewerker of werknemer vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. De opdrachtgever is rechtens aansprakelijk voor allen die hij onder zijn volstrekte leiding en toezicht, in zijn opdracht zijn werkzaamheden doet verrichten. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige aansprakelijk voor de schade aan eigen zaken die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever;
 3. Edis is nimmer aansprakelijk voor enige schade of verliezen veroorzaakt door de uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige aan haar opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Edis voor aanspraken van derden voortvloeiend uit werkzaamheden die door de uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige zijn verricht;
 4. Evenmin is Edis aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Edis ter beschikking gestelde uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige zijn aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden;
 5. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en Edis vrijwaren terzake eventuele vorderingen van uitzendkracht, (project)medewerker, werknemer of zelfstandige tot vergoeding van geleden schade;
 6. Edis is in geen geval aansprakelijk jegens opdrachtgever. Indien Edis toch aansprakelijk blijkt te zijn dan beperkt dit zich tot directe schade en maximaal tot het bedrag dat door de verzekeraar van Edis uitgekeerd wordt. Wordt er geen bedrag door de verzekeraar uitgekeerd, dan zal een vergoeding nimmer meer bedragen dan het op basis van de desbetreffende opdracht te factureren bedrag gedurende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 3 maanden;
 7. Edis is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal Edis ter zake vrijwaren. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan de door opdrachtgever geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill.

11. Slotbepalingen

 1. Uitsluitend de algemene voorwaarden van Edis zullen toepassing hebben. Het toepasselijk verklaren door opdrachtgever van eigen algemene of bijzondere voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 2. Iedere bepaling die afwijkt van deze algemene voorwaarden wordt expliciet in de opdrachtbevestiging opgenomen. Overige wijzigingen zullen pas toepassing hebben zodra deze schriftelijk zijn bevestigd door Edis;
 3. Edis behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen;
 4. Indien enig onderdeel nietig of vernietigbaar blijkt, dan zal dit geen afbreuk doen aan de overige inhoud van deze algemene voorwaarden. Partijen zullen de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk uitleggen in de geest van deze algemene voorwaarden;
 5. Op alle verbintenissen met Edis is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen waarbij Edis betrokken is zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Edis;
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing verklaard op iedere gesloten en toekomstige overeenkomst tussen Edis en haar opdrachtgever(s), tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Uitzenden

Ten behoeve van alle werkzaamheden verricht door Edis BV met betrekking tot Uitzenden worden de volgende voorwaarden gehanteerd.

1. Gesprek en uitzendbevestiging

 1. Indien door tussenkomst van Edis één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en/of uitzendkracht en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Edis gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Edis gehanteerde tarieven en betalingstermijnen;
 2. Indien er een gesprek plaatsvindt met een kandidaat die door Edis is voorgedragen, ongeacht of de (potentiële) opdrachtgever ook via andere kanalen met de kandidaat in contact is gekomen c.q. in contact had kunnen komen, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Edis gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Edis gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

2. Duur en einde opdracht

 1. De opdracht wordt aangenomen voor de duur zoals vermeld in de uitzendbevestiging; doch de duur zal nooit meer bedragen dan 78 weken. Na afloop van de termijn van 78 weken eindigt de opdracht van rechtswege;
 2. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht gelden voor opdrachtgever de volgende wettelijke uitgangspunten:
  • bij een duur van 0 tot 12 weken, een aanzegtermijn van 0 kalenderdagen;
  • bij een duur van 12 tot 26 weken, een aanzegtermijn van 5 kalenderdagen;
  • bij een duur van 26 tot 52 weken, een aanzegtermijn van 10 kalenderdagen;
  • bij een duur van 52 tot 78 weken, een aanzegtermijn van 14 kalenderdagen.
 3. De opzegging verricht opdrachtgever telefonisch aan Edis (076-8866048) of per mail naar info@edis.nl. Opdrachtgever dient bewijs van de (tijdige) opzegging aan te dragen;
 4. In het geval van opzegging naar Edis toe, is de opdrachtgever tevens verantwoordelijk voor de gelijktijdige aankondiging van het einde van de opdracht naar de werknemer.

3. Betalingscondities

 1. Edis factureert iedere week aan haar opdrachtgever de door uitzendkracht gewerkte uren en eventueel andere overeengekomen kosten;
 2. De facturering geschiedt op basis van door uitzendkracht ingevulde urenverantwoordingsformulieren (hierna te noemen urenoverzichten). Met ondertekening van de urenverantwoordingsformulieren erkent de opdrachtgever dat de uren gecontroleerd en akkoord bevonden zijn;
 3. Indien de opdrachtgever weigert de urenoverzichten van de uitzendkracht voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenoverzichten aan Edis verstrekt, heeft Edis het recht het aantal door de uitzendkracht gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de uitzendkracht;
 4. Uitsluitend in overleg met Edis kan worden besloten dat opdrachtgever een ‘eigen’ urenoverzicht hiervoor gebruikt. E.e.a. dient vooraf schriftelijk goedgekeurd te worden door Edis;
 5. Uitsluitend betalingen aan Edis werken bevrijdend. Betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking;
 6. Verhoging van de kosten als gevolg van wetswijzigingen en of wijzigingen ten aanzien van de sociale premies, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden in een nieuw tarief verdisconteerd, zonder dat voorafgaande toestemming is vereist;
 7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum;
 8. Bezwaren met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden op straffe van verval van recht;
 9. Indien opdrachtgever een factuur niet tijdig voldoet, dan verkeert zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Edis bevoegd tot invordering over te gaan. Alle (buiten)gerechtelijke kosten (met een minimum van € 250,00) en wettelijke handelsrente worden bij opdrachtgever in rekening gebracht;
 10. Indien opdrachtgever niet c.q. niet tijdig betaalt, heeft Edis het recht om na voorafgaande ingebrekestelling de uitzendkracht direct na afloop van de in de ingebrekestelling genoemde termijn bij opdrachtgever terug te trekken, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen of enige schadevergoeding door Edis verschuldigd wordt.

Detachering

Ten behoeve van alle werkzaamheden verricht door Edis BV met betrekking tot Detachering worden de volgende voorwaarden gehanteerd.

1. Gesprek en opdrachtbevestiging

 1. Indien door tussenkomst van Edis één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en/of (project) medewerker en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Edis gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Edis gehanteerde tarieven en betalingstermijnen;
 2. Indien er een gesprek plaatsvindt met een kandidaat die door Edis is voorgedragen, ongeacht of de (potentiële) opdrachtgever ook via andere kanalen met de kandidaat in contact is gekomen c.q. in contact had kunnen komen, erkent de opdrachtgever een (zoek)opdracht aan Edis gegeven te hebben en aanvaardt de opdrachtgever de door Edis gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.

2. Duur en einde opdracht

 1. De opdracht wordt aangenomen voor de duur zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
 2. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een opdracht gelden voor opdrachtgever de (wettelijke) uitgangspunten zoals beschreven in de opdrachtbevestiging. De opzegging verricht opdrachtgever telefonisch aan Edis (076-8866048) of per mail naar info@edis.nl. Opdrachtgever dient bewijs van de (tijdige) opzegging aan te dragen;
 3. In het geval van opzegging naar Edis toe, is de opdrachtgever tevens verantwoordelijk voor de gelijktijdige aankondiging van het einde van de opdracht naar de (project) medewerker.

3. Betalingscondities

 1. Edis factureert iedere week aan haar opdrachtgever de door werknemer gewerkte uren en eventueel andere overeengekomen kosten;
 2. De facturering geschiedt op basis van door (project)medewerker ingevulde urenverantwoordingsformulieren (hierna te noemen urenoverzichten). Met ondertekening van de urenverantwoordingsformulieren erkent de opdrachtgever dat de uren gecontroleerd en akkoord bevonden zijn;
 3. Indien de opdrachtgever weigert de urenoverzichten van de (project)medewerker voor akkoord te tekenen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar zijn mening correct ingevulde - urenoverzichten aan Edis verstrekt, heeft Edis het recht het aantal door de (project) medewerker gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van de (project)medewerker dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsduur van de (project) medewerker;
 4. Uitsluitend in overleg met Edis kan worden besloten dat opdrachtgever een ‘eigen’ urenoverzicht hiervoor gebruikt. E.e.a. dient vooraf schriftelijk goedgekeurd te worden door Edis;
 5. Uitsluitend betalingen aan Edis werken bevrijdend. Betalingen aan (project)medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan (project)medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking;
 6. Verhoging van de kosten als gevolg van wetswijzigingen en of wijzigingen ten aanzien van de sociale premies, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden in een nieuw tarief verdisconteerd, zonder dat voorafgaande toestemming is vereist;
 7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen;
 8. Bezwaren met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden op straffe van verval van recht;
 9. Indien opdrachtgever een factuur niet tijdig voldoet, dan verkeert zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Edis bevoegd tot invordering over te gaan. Alle (buiten)gerechtelijke kosten (met een minimum van € 250,00) en wettelijke handelsrente worden bij opdrachtgever in rekening gebracht;
 10. Indien opdrachtgever niet c.q. niet tijdig betaalt, heeft Edis het recht om na voorafgaande ingebrekestelling de (project)medewerker direct na afloop van de in de ingebrekestelling genoemde termijn bij opdrachtgever terug te trekken, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen of enige schadevergoeding door Edis verschuldigd wordt.

Werving en selectie

Ten behoeve van alle werkzaamheden verricht door Edis BV met betrekking tot Werving en Selectie worden de volgende voorwaarden gehanteerd.

1. Opdrachtbevestiging en duur van de opdracht

 1. Door de aanvaarding van een zoekopdracht tot werving en selectie neemt Edis een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap;
 2. Iedere opdracht die Edis van haar opdrachtgever aanneemt, wordt schriftelijk bevestigd. In deze opdrachtbevestiging wordt de aard van de dienstverlening vastgelegd. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen partijen;
 3. De opdrachtbevestiging is slechts geldig indien deze door alle betrokken partijen voor akkoord is ondertekend;
 4. De inspanningsverplichting van Edis komt te vervallen wanneer de opdracht tussen de opdrachtgever en kandidaat gesloten is. Vanaf dat moment wordt de verantwoordelijkheid voor de kandidaat overgedragen aan de opdrachtgever;
 5. De opdrachtgever kan op ieder moment aangeven de opdracht te willen intrekken en stop te zetten. Restitutie van reeds betaalde facturen is niet mogelijk;
 6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat;
 7. Edis is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Edis in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Edis is in dat geval beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

2. Vergoeding

 1. De opdrachtgever zal de op de offerte aangegeven vergoeding aan Edis verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door Edis geworven en/of geselecteerde kandidaat. Voorgaande is ook van kracht bij tewerkstelling op freelance basis;
 2. Edis kan ook aanspraak maken op een vergoeding in het geval de overeenkomst tussen opdrachtgever en een kandidaat niet tot stand komt door een oorzaak die niet aan Edis te wijten is. Indien de opdrachtgever de opdracht intrekt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst tussen opdrachtgever en zelfstandige, kan Edis aanspraak maken op een vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten;
 3. Indien de opdrachtgever een door Edis aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na het kennismakingsgesprek met de kandidaat alsnog een (arbeids)overeenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee aan Edis.

3. Betalingscondities

 1. Edis brengt het honorarium zoals vooraf besproken en vastgelegd in de opdrachtbevestiging in rekening op het moment dat er een overeenstemming is bereikt tussen de opdrachtgever en de kandidaat;
 2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de factuurdatum;
 3. Uitsluitend betalingen aan Edis werken bevrijdend. Betalingen aan kandidaten of het verstrekken van voorschotten aan kandidaten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelgingof schuldvergelijking;
 4. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen;
 5. Bezwaren met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstuurde facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden op straffe van verval van recht;
 6. Indien opdrachtgever een factuur niet tijdig voldoet, dan verkeert zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Edis bevoegd tot invordering over te gaan. Alle (buiten)gerechtelijke kosten (met een minimum van € 250,00) en wettelijke handelsrente worden bij opdrachtgever in rekening gebracht;
 7. Indien opdrachtgever niet c.q. niet tijdig betaalt, heeft Edis het recht om na voorafgaande ingebrekestelling de (project)medewerker direct na afloop van de in de ingebrekestelling genoemde termijn bij opdrachtgever terug te trekken, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen of enige schadevergoeding door Edis verschuldigd wordt.

4. Werving en selectie zelfstandige

 1. Edis screent voorafgaand aan de inzet of de zelfstandige zijn diensten en/of werkzaamheden verricht in de zelfstandige uitoefening van een bedrijf of beroep;
 2. Mocht Edis op grond van een (fictieve) dienstbetrekking worden belast met één of meerdere naheffingsaanslagen loonheffingen inzake haar relatie met de zelfstandige en opdrachtgever, en het blijkt dat dit toerekenbaar is aan de omstandigheid dat opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet volledig of niet juist is nagekomen, dan zal opdrachtgever Edis vrijwaren voor deze vorderingen en alle daaruit voortvloeiende schade, zoals rente en boetes;
 3. Indien de opdracht wijzigt, en/of de (fiscale) hoedanigheid van de zelfstandige wijzigt, en/of indien sprake is van wijziging van de wet- of regelgeving omtrent zelfstandigen, welke omstandigheid leidt tot (fiscale) risico’s voor Edis, is Edis gerechtigd deze overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen, waarbij opzegging tegen iedere dag kan plaatsvinden. Een dergelijke opzegging leidt niet tot schadeplichtigheid van Edis;
 4. Edis is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden indien een ingezette zelfstandige niet blijkt te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde eisen aan de kwaliteit van zelfstandige en de door zelfstandige te verrichten diensten.