Privacy

Privacystatement Edis

Edis BV

Edis BV is gevestigd te Breda, Ettensebaan 41, postcode 4813 AH en is verantwoordelijk voor gegevensverwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacy en beveiliging

Edis BV behandelt privacy van eenieder volgens de Gulden Leefregel: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Voor Edis BV is het dus een vanzelfsprekendheid, dat er zorgvuldig met de gegevens van een (natuurlijk) persoon omgegaan wordt. Alle persoonlijke gegevens die u verschaft zullen dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden.

In dit kader doet Edis BV er ook alles aan om onze (toegang tot de) database en daardoor dus ook uw persoonlijke gegevens optimaal te beveiligen. Dit gaat van fysieke en technische maatregelen tot organisatorische en administratieve maatregelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 2-staps verificatie enerzijds en gespecificeerde autorisatie per gebruiker anderzijds. Met haar verwerker(s) is Edis BV eveneens overeengekomen, dat zij zaken optimaal beveiligen ten behoeve van uw privacy.

Om de dienstverlening verder te kunnen optimaliseren, maakt Edis BV onder andere gebruik van webstatistieken via Google Analytics. Dat doet zij om te kijken hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt Edis BV om de site te verbeteren. Via Google Analytics worden slechts ‘getallen’ bijgehouden en dus geen (herleidbare) persoonsgegevens.

Wanneer

Edis BV verzamelt gegevens op de volgende momenten:

 • Als u uw gegevens achterlaat op de website;
 • Als u zich inschrijft op de vestiging;
 • Als u zich op een andere manier aanmeldt om gebruik te maken van de dienstverlening.

In alle bovenstaande gevallen zult u door middel van ‘een klik’ in het daarvoor bestemde vakje aangeven, dat u ervoor kiest om Edis BV informatie te verschaffen. Deze informatie zal Edis BV gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt.

Door deze ‘klik’ geeft u Edis BV toestemming om uw gegevens te registreren in haar daarvoor bestemde database.

Tevens kan het zijn dat wij uw gegevens verwerken, indien u deze heeft geplaatst op publieke sites waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd bent in werkgerelateerde dienstverlening. Alvorens dit te doen zal Edis BV u eerst benaderen of u interesse hebt zich in te schrijven. Hebt u geen interesse, dan zal Edis BV uw gegevens niet verwerken (verzamelen) in haar database. Heeft u wel interesse, dan zal Edis BV u een mail doen toekomen. Bij positief antwoord op deze mail zal Edis BV uw gegevens opnemen in haar database.

Waarom en waarvoor

Edis BV verwerkt uw gegevens om u optimaal te kunnen helpen met vragen die kunnen spelen gerelateerd aan werk, en in specifieke zin de arbeidsbemiddeling.

Zodoende kunnen wij:

 • Gericht aanbiedingen doen en/ of informatie verstrekken over de dienstverlening;
 • Gerichte nieuwsbrieven versturen, die voor u interessant kunnen zijn;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever;
 • De wet- en regelgeving juist naleven, wanneer het met u tot een bemiddeling is gekomen;
 • Een relevante en adequate administratie voeren, wanneer het met u tot een bemiddeling is gekomen;
 • Eventueel subsidies aanvragen, premiekortingen e.d.;
 • Gegevens gebruiken voor interne management- en kwaliteitsdoeleinden, waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid, het uitoefenen van audits, accountantscontroles en diverse certificeringen.

Specifiek welke

Edis BV maakt voor het verwerken van persoonsgegevens onderscheid in mensen waarmee een intake wordt gedaan en/of die ingeschreven worden én mensen die werken voor Edis BV. Edis BV verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening.

Bij de intake/ inschrijving verwerkt Edis BV de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Emailadres en telefoonnummer(s);
 • Cv, met daarin opleiding en werkervaring;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Wanneer de kandidaat in deze ‘fase’ meer informatie meestuurt ter verwerking is dat de verantwoordelijkheid van kandidaat zelf. Tevens mag Edis BV aan een kandidaat aangeven dat zij bepaalde informatie niet wil verwerken.

Op het moment dat u voor Edis BV gaat werken en daarna totdat de bewaartermijn verstreken is:

 • Nationaliteit;
 • BSN-nummer;
 • ID bewijs of werkvergunning;
 • Gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Met betrekking tot persoonlijke bijzondere gegevens het volgende: Edis BV legt slechts en uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, krachtens de wet.

Hoe lang

De bewaartermijnen die Edis BV hanteert, zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten:
Uw persoonsgegevens zitten in de database tot een jaar nadat u Edis BV toestemming hebt gegeven en na afronding van betreffende sollicitatieprocedure. U krijgt binnen een jaar na het laatste contact een bericht van Edis BV dat u staat ingeschreven. Indien u nog steeds van de dienstverlening gebruikt wilt maken dient u dit bericht ‘positief’ te beantwoorden. In alle andere gevallen wordt u zo spoedig mogelijk uit de database verwijderd en wordt u niet meer benaderd en bemiddeld door Edis BV.

Oud-flexwerker/ flexwerker:
Uw persoonsgegevens staan in de database van Edis BV tot een jaar na einde dienstverband. Wel staan bepaalde gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld audits en fiscale verplichtingen langer in deze database. Bepaalde persoonsgegevens zijn onder voorwaarden ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer zichtbaar in de afgeschermde database.

Met wie kan Edis BV ze delen

Edis BV kan uw persoonsgegevens (na toestemming) doorgeven aan haar (mogelijke) opdrachtgevers en gegevensbewerkers (bijvoorbeeld haar Arbodienst) die namens Edis BV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Tevens deelt zij persoonsgegevens, wanneer zij hiertoe, door bijvoorbeeld gerechtelijk vonnis wordt verplicht.

Uw rechten

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevensverwerking en/ of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Edis BV.

Ten laatste

Indien u vragen hebt over bovenstaande privacystatement en/ of u hebt andere vragen of opmerkingen over de bescherming van uw persoonsgegevens door Edis BV, dan kunt u te allen tijde bij Edis BV terecht via info@edis.nl

Op deze site vindt u altijd het meest recente privacystatement van Edis BV.